Chậu cây Phát tài núi mừng tân gia, khai trương

445.000